Voorwaarden

Levering 

De levering van al onze beschikbare artikelen bedraagt maximaal 72 uur na ontvangst van de betaling. Onze goederen worden verstuurd met GLS. Desgewenst kun je bij onze klantenservice informatie opvragen m.b.t. de status van je bestelling. De openingstijden van onze klantenservice zijn op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.


Verzendkosten

De verzendkosten zijn 1,95 excl. BTW, deze worden in rekening gebracht en je bestelling wordt dan op het door jou ingevulde afleveradres afgeleverd.


Betaling

TonerTime biedt je de mogelijkheid tot betaling via een directe bank-overschrijving of de mogelijkheid tot gebruik maken van iDeal. Middels iDeal kun je in je eigen beveiligde en vertrouwde betaalomgeving van je eigen bank de betaling laten plaatsvinden.

Algemene voorwaarden

TonerTime is een onderdeel van Easy-ink.
De algemene voorwaarden van Easy-ink zijn dan ook van toepassing.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
-"Webwinkel" : Easy-ink, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 14119901. -"Afnemer": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Easy-ink.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Easy-ink, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Easy-ink uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Easy-ink is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Easy-ink zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Easy-ink is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 


Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Easy-ink behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Easy-ink het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 


Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Easy-ink genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Easy-ink bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Easy-ink schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Easy-ink opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Easy-ink zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Easy-ink de Afnemer hierover tevoren inlichten.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Easy-ink naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Easy-ink op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Easy-ink ter kennis gekomen omstandigheden Easy-ink goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Easy-ink de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Easy-ink bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Easy-ink schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Easy-ink te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Easy-ink te melden. De klant dient het product - na overleg met Easy-ink - te sturen naar een door Easy-ink vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Easy-ink ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Easy-ink deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Easy-ink het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Easy-ink behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Easy-ink of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Easy-ink schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Easy-ink de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Easy-ink heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Easy-ink zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling via bank-overschrijving of iDeal betaling.
2. Indien is overeengekomen dat betaling van een bestelling op rekening zal plaatsvinden dient de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voldaan. j Als de Afnemer een factuur van Easy-ink niet binnen de gestelde 8 dagen na factuurdatumn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Easy-ink op de betreffende Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7
2. Diverse garanties worden per productsoort verleend: Originele Cartridges: fabrieksgarantie. Deze garantietermijn van originele cartridges geldt zoals deze is vastgesteld door de fabrikant van het betreffende artikel. Koper dient in de regel garantie op originele printersupplies rechtstreeks te claimen bij de fabrikant. Easy-ink is gerechtigd om van deze voorwaarde af te wijken, maar is dit niet verplicht. Voor alle Refill TONER producten geldt een garantie van 24 maanden. Voor alle Refill INKJET producten geldt een garantie van 12 maanden. Voor wat betreft de aangeboden REPACK cartridges is geen garantie mogelijk.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Easy-ink tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Easy-ink, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Easy-ink heeft voldaan.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Easy-ink door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Easy-ink als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Easy-ink en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Garantieprocedure TonerTime

Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dien je dit aan ons zo snel mogelijk kenbaar te maken. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice voor een probleemoplossing. Mocht het artikel toch defect blijken, zullen wij altijd een oplossing voorstellen. Volg altijd de gebruiksaanwijzing op de verpakking en raadpleeg ook de handleiding van je printer voor eventuele probleemoplossingen.

Kijk hieronder wat je moet doen als je een artikel wilt retourneren voor garantie:
♦ Vraag binnen de garantietermijn een retournummer (RMA-nummer) aan bij onze klantenservice via info@easy-ink.nl.
♦ Stuur het defecte artikel binnen 5 werkdagen na toekenning van het RMA-nummer naar ons op.
♦ Verpak het garantieartikel deugdelijk en frankeer het pakket voldoende als je dit verstuurt.
♦ In de garantiezending dient duidelijk een briefje met adresgegevens en telefoonnummer alsmede de omschrijving van het probleem en het RMA-nummer te vermelden. Voeg ook een kopie van het aankoopbewijs toe.
♦ Als wij je artilkel ontvangen zullen wij het probleem onderzoeken en laten wij je zo spoedig mogelijk weten of een nieuw artikel kan worden toegezonden.

Waarom TonerTime?

Als betrouwbare unieke aanbieder van een breed assortiment van huismerk cartridges, en Repacks.  Repacks, zijn originele cartridges die opnieuw verpakt zijn in een omdoos. 

Favorieten

Klik hier om TonerTime aan uw favorieten toe te voegen

Vrijheid van betalenUw waarborgCartridges en ons Milieu

Toner en inkjet cartridges worden wereldwijd veel gebruikt. Er is een mogelijkheid om de lege originele cartridges te hervullen en te recyclen. Bij TonerTime kunt u lege originele inkjets en toners inleveren om deze een tweede leven te schenken. Wij werken samen met diverse bedrijven die al jaren gespecialiseerd zijn in het gebruiksklaar maken van lege cartridges voor hergebruik .